Iншi розділи
Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик
Субота Лютий 24, 2018
У пастці між фактичним і формальним затриманням
Право на свободу — одне з фундаментальних. Воно сформульоване в ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, його декларує Конституція України, а в новому Кримінальному процесуальному кодексі закріплено норми, які мають безпосередньо його гарантувати. Проте невизнане затримання... Читати далi
«Афганський» вагон-музей у Харківському метро
У двох вагонах-музеях, які курсують Салтівською лінією Харківського метрополітену, розміщено фотографії воїнів-інтернаціоналістів, знімки з фронтів, коротку інформацію про хід військових дій, про працівників метрополітену, які брали участь у військових операціях на території інших держав,... Читати далi
Українець, який відмовився бути бідним
7 ЛИПНЯ — 95 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ПЕТРА ЯЦИКА,БІЗНЕСМЕНА, МЕЦЕНАТА, ЗАСНОВНИКА МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ ЗНАВЦІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ   «Рідкісна, блискуча життєва кар’єра: селянський син з України став на канадській землі мільйонером. Сягнув вершин успіху та благополуччя, здолавши чимало... Читати далi
Як закладали екологічну бомбу під місто на Ворсклі
Чи за­мис­люю­ть­ся жи­те­лі ве­ли­ких ук­ра­їн­ських міст над тим, ку­ди ко­му­наль­ни­ки зво­зять вміст сміт­тє­вих ба­ків, ус­та­нов­ле­них в їх­ніх дво­рах? Нав­ряд чи: біль­шість... Читати далi
Футбольні турботи Мішеля Платіні
MA VIE COMME UN MATCH (ФРАНЦ. МОЄ ЖИТТЯ — ЯК МАТЧ) — МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ Мі­ше­ля Пла­ті­ні пред­став­ля­ти не тре­ба: йо­го ім’я зо­ло­ти­ми лі­те­ра­ми вкар­бо­ва­но в іс­то­рію сві­то­во­го... Читати далi
Процедури – медичні та бюрократичні
У цен­трах ме­дич­ної ре­абі­лі­та­ції та са­на­тор­но­го лі­ку­ван­ня МО лі­ку­ють і ре­абі­лі­ту­ють ти­ся­чі учас­ни­ків АТО, але для са­на­тор­но­го від­по­чин­ку... Читати далi
Мирослав Попович: національна солідарність – це...
КНИГА «ЧЕРВОНЕ СТОЛІТТЯ» — СПРОБА ДАТИ ВІДПОВІДЬ НА ЗАПИТАННЯ «ЧОМУ БУЛО ВТРАЧЕНО ДЕРЖАВНІСТЬ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ?» Чи був Ми­ро­слав По­по­вич чу­жим для ук­ра­їн­ської спіль­но­ти? Без­пе­реч­но, він був «бі­лою во­ро­ною».... Читати далi
3D-тур по Києво-Печерській Лаврі
Оновлено версію віртуального 3D-туру по Києво-Печерській лаврі, повідомляє kyiv.ridna.ua. Відвідувачам офіційного сайта lavra.ua тепер доступні для перегляду: панорами осінньої Лаври, включаючи мальовничий вид із Великої лаврської дзвіниці, вид із вулиць і оглядових майданчиків, а також із саду... Читати далi
У тенетах чиновницьких забаганок
Гру­день — остан­ній мі­сяць ро­ку — тра­ди­цій­но не люб­лять бю­джет­ни­ки, бо на­при­кін­ці ро­ку, як пра­ви­ло, до­стро­ко­во спус­то­шує­ть­ся каз­на і на­віть на... Читати далi
Уряд підтримує малозабезпечених
Та­ри­фи ма­ють бу­ти спра­вед­ли­ви­миКоли політика Кремля із затягування України в новітній СРСР під назвою Євразійський союз зазнала краху, Москва негайно підняла ціну на газ. Це потягло за собою зростання тарифів на гарячу воду та опалення. Проте... Читати далi
prev
next

Останні новини роздiлу

 

КНИГА «ЧЕРВОНЕ СТОЛІТТЯ» — СПРОБА ДАТИ ВІДПОВІДЬ НА ЗАПИТАННЯ «ЧОМУ БУЛО ВТРАЧЕНО ДЕРЖАВНІСТЬ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ?» Чи був Ми­ро­слав…
Мі­ніс­тер­ство фі­нан­сів до­зво­лить от­ри­му­ва­ти пен­сії, со­ці­аль­ні ви­пла­ти та зар­пла­ту ро­біт­ни­кам дер­жав­но­го сек­то­ра в при­ват­них бан­ках.Про це в інтерв’ю розповіла заступниця…
21 лю­то­го Уряд прий­няв По­ста­но­ву «Про пе­ре­ра­ху­нок пен­сій осо­бам, які звіль­не­ні з вій­сь­ко­вої служ­би та де­яким ін­шим ка­те­го­рі­ям осіб».Рішення про…
«Станом на 20 лютого 2018 року профінансовано 255,8 мільйона гривень для допомоги пораненим учасникам Революції Гідності та членам сімей загиблих»,…
Міністерство соціальної політики затвердило Схему визначення розмірів надбавок до пенсії, на яку має право особа згідно із законом, залежно від…
По­бу­ду­ва­ти но­ву сис­те­му охо­ро­ни здо­ров’я в Ук­раї­ні мож­на за п’ять ро­ків за умо­ви під­трим­ки з бо­ку між­на­род­них парт­не­рів.Про це заявив…
З метою забезпечення подальшої реалізації Стратегії подолання бідності, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 р. № 161-р, урядом визначено…
21 ЛЮ­ТО­ГО — МІЖ­НА­РОД­НИЙ ДЕНЬ РІД­НОЇ МО­ВИ В усі ча­си і в усіх на­ро­дів, які на­се­ля­ли на­шу пла­не­ту, мо­ва за…
Про це за­явив мі­ністр со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Ан­дрій Ре­ва під час на­ра­ди фа­хів­ців Мін­соц­по­лі­ти­ки, пред­став­ни­ків гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій та ви­роб­ни­ків тех­ніч­них за­со­бів…
Уряд за­без­пе­чив мож­ли­вість ство­рен­ня та функ­ціо­ну­ван­ня цен­трів на­дан­ня со­ці­аль­них по­слуг у фор­ма­ті «Про­зо­рий офіс».Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду…
Вер­хов­на Ра­да ухва­ли­ла за­кон, який пе­ред­ба­чає при­зна­чен­ня до­стро­ко­вих пен­сій для чле­нів сі­мей за­гиб­лих учас­ни­ків Ре­во­лю­ції Гід­но­сті.За ухвалення законопроекту «Про внесення…
Ка­бі­нет Мі­ніс­трів Ук­раї­ни на­по­ля­гає на по­глиб­лен­ні від­по­ві­даль­но­сті Мі­ніс­тер­ства охо­ро­ни здо­ров’я та ор­га­нів міс­це­во­го са­мо­вря­ду­ван­ня за ви­ко­нан­ня дер­жав­них ме­дич­них про­грам. Про…
Сторiнка 1 iз 70

Останнi новини


Використання матеріалів «DUA.com.ua» дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань – гіперпосилання) на «DUA.com.ua».
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню
та / чи розповсюдженню у будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».